جدول اکران فیلم سینما

مجموعه فرهنگی سینمایی هنرشهرِآفتاب: 36110-071 (داخلی 111 تا 114)

 

 

سینما فرهنگ شیراز : 32285575-071

FARHANG-2-7-BAH-site

 

 

پردیس سینمایی گلستان: 36362500-071

S1-2-7-BAH-siteS2-2-7-BAH-siteS3-2-7-BAH-site