ورود به پنل سازمانی

  1. در صورت دسترسی فقط به فیلم های سینما، این محدودیت از سوی سازمان اِعمال شده است
  2. جدول برنامه ها در سایت سازمان نظام مهندسی قرار دارد. نخست جدول را مطالعه و سپس برای تهیه بلیت اقدام کنید
  3. صفحه ویژه سایت سازمان نظام مهندسی و راهنمای تهیه بلیت: https://bit.ly/2Xa3qD7